ISO 

דף הבית >> ISO

 ייעוץ מקצועי וליווי לתקן 9001:2008 ISO

ISO  הינו  ארגון תקינה בינלאומי, שמטרתו לפתח ולהטמיע תקני איכות, אשר יהיו אחידים בכל המדינות ובכל העולם.

ISO 9000 הינה משפחה של תקנים הנקראת "סידרת ת"י 9000 ISO", המייצגת הסכמה בינלאומית על אופן ניהול נכון של ארגונים ועסקים שונים ברחבי העולם. מטרת התקן 9000 ISO לספק ללקוח מוצר איכותי העומד בדרישות וסטנדרטים גבוהים ואחידים בכל העולם.

9001:2008  ISO:

התקן מגדיר את הדרישות להקמת מערכת ניהול האיכות, ונותן כלים ליצירת בסיס לניהול מערכת איכות בארגון כגון:
 • שליטה ובקרה על תהליכי העבודה בארגון.
 • ניתוח ואסוף נתונים, המקלים על קבלת ההחלטות בארגון.
 • כלים לשיפור מתמיד בארגון.
 • עמידה בדרישות הלקוח והגברת שביעות רצונו.
 • תקשורת פנים ארגונית אפקטיבית.
   
התקן משלב בתוכו פרקים, כגון:
מערכת ניהול האיכות, אחריות הנהלה, תשתיות, מימוש המוצר, מדידה ניתוח ושיפור.

חברת  ISOLVE מעניקה את השירותים הבאים:

מתן ייעוץ מקצועי וליווי בהקמת מערכת איכות הכוללת:
 • שדרוג וכתיבת נהלים והוראות.
 • שיפור התקשורת הפנים ארגונית ושיפור מעורבות עובדים.
 • הטמעת מערכת האיכות (הכולל מבדקים פנימיים והדרכות).
 • זיהוי אי התאמות / אי התאמות פוטנציאליות לצורך נקיטת פעולות מתקנות / מונעות.

הקמת מערכות לניהול האיכות ע"פ דרישות ת"י ISO 9001, כולל:
 • היכרות עם הארגון, הגדרת המבנה ארגוני, הגדרות תפקיד.
 • כתיבת מדריך איכות ונהלים.
 • הנחייה בכתיבת התיעוד הנדרש למערכת האיכות, כגון: הוראות עבודה, מפרטים וטפסים.
 • דרישות רכש: מפרטי רכש, דרישות לספקים, רשימת ספקים, הערכת ספקים.
 • עזרה מקצועית בהטמעה של מערכת האיכות בשטח, כולל הדרכות ומבדקים.
 • סיוע בגיבוש סקר הנהלה והצגתו להנהלה.
 • ליווי בזמן המבדק החיצוני של הגוף המסמיך.
 • עזרה בכתיבת פעולות מתקנות למבדק ההסמכה החיצוני.
 • הכנה למבדקים החיצוניים גם לאחר ההסמכה.
  ISO 22,000  | ISO  |  Haccp | כתיבת הוראות עבודה  |  מפרטי מוצר  |  מדבקות חוק  בקרת  איכות - סניטציה  בקרת איכות - תברואה