Haccp 

דף הבית >> Haccp

ניהול מערכת בטיחות המזון (HACCP)


כיום קיימת מודעות רבה בקרב הצרכן הסופי לגבי נזקים, העלולים להיגרם מאכילת מזון שאינו בטיחותי.
יישום של מערכת בטיחות מזון, תבטיח שהארגון עושה ככל יכולתו להפחית את הסיכוי שאנשים ייפגעו
מהמוצרים שהוא מספק/מייצר.


HACCP הינה מערכת המתמקדת במניעת סיכונים באמצעות ניתוח תהליך, זיהוי סיכונים אפשריים (hazards),והגדרה של נקודות בקרה (control point) בכדי למנוע ממוצרים שאינם בטוחים להגיע לשוק.

מומלץ לשלב בתהליך ההקמה גם את מערכת ניהול האיכות בארגון (בהתאם לדרישות ת"י 9001 ISO),
על מנת ליצור ניהול הוליסטי ואפקטיבי של הארגון.

מערכת לניהול בטיחות מזון HACCP תאפשר לארגון:
 • זיהוי וניהול הסיכונים לבטיחות במזון.
 • הגדרה של תהליכי טיפול ומניעה בצורה עקבית ושיטתית.
 • התאמה לדרישות החוק והתקנות הרלוונטיות.
 • צמצום ההוצאות על פחתים והחזרים ( recall)
 • הנעה של תהליכי שיפור (גם מעבר להתאמה בסיסית לדרישות)
 • מעבר לתהליכי עבודה אפקטיביים ויעילים יותר
 • בטחון ללקוחות ובעלי העניין, כי הארגון מעמיד את הדאגה לבטיחות המזון בעדיפות גבוהה.
 • יתרון תחרותי משמעותי בשוק הישראלי והבינלאומי.

HACCP  מבוסס על שבעת העקרונות הבאים:

עקרון 1: ניהול ניתוח סיכונים.
עקרון 2: קביעת נקודות בקרה קריטיות (CCPs).
עקרון 3: הקמת מגבלות קריטיות.
עקרון 4: קביעת נהלים לניטור.
עקרון 5: נקיטת פעולות מתקנות.
עקרון 6: קביעת נהלים לאימות.
עקרון 7: הקמת רישומים ונהלים לתיעוד.

ISOLVE מלווה את המפעל מרגע ההחלטה ועד לרגע ההסמכה ומעניקה את השירותים הבאים:
 • כתיבת תוכנית HACCP.
 • הקמת צוות .HACCP
 • הכנת התוצרים והתשומות הנדרשים ע"פ התקן.
 • ליווי במהלך המבדק החיצוני עם גוף ההסמכה.
 • ליווי המפעל גם לאחר ההסמכה.
  ISO 22,000  | ISO  |  Haccp | כתיבת הוראות עבודה  |  מפרטי מוצר  |  מדבקות חוק  בקרת  איכות - סניטציה  בקרת איכות - תברואה