ISO 22,000 

דף הבית >> ISO 22,000


ייעוץ מקצועי וליווי לתקן ISO 22,000

ISO  הינו  ארגון תקינה בינלאומי, שמטרתו לפתח ולהטמיע תקני איכות, אשר יהיו אחידים בכל המדינות ובכל העולם.

ISO 22,000 יישים לכל הארגונים בתעשיית המזון, ללא קשר לגודל הארגון, אשר מעורבים בשלבי הייצור של שרשרת
המזון, ורוצים ליישם תנאי (PRP), בכדי למנוע סיכונים ולהבטיח שליטה מלאה בבטיחות במזון.

22,000 ISO:

התקן מגדיר את הדרישות להקמת מערכת ניהול האיכות ובטיחות במזון ונותן כלים ליצירת בסיס לניהול מערכת איכות
ובטיחות מזון בארגון:
 • שליטה ובקרה על תהליכי העבודה בארגון.
 • ניתוח סיכונים.
 • עקיבות מוצר.
 • תנאים נאותים – מבנים וסביבת העבודה של העובדים.י
 • טיפול והתייחסות לנושאים הבאים: בדיקות מים, אוויר ואנרגיה.
 • טיפול בשפכים – איכות הסביבה.
 • התאמת הציוד לצורך תחזוקה ותחזוקה מונעת.
 • התאמת הציוד לצורך פעולות ניקיון.
 • אמצעים למניעת זיהום צולב.
 • ניהול רכש וחומרים.
 • הוראות ניקיון וחיטוי.
 • הדברה.
 • היגיינת עובדים.
חברת  ISOLVE מעניקה את השירותים הבאים:

מתן ייעוץ מקצועי וליווי בהקמת מערכת איכות הכוללת:
 • שדרוג וכתיבת נהלים והוראות ותוכנית סיכונים.
 • שיפור התקשורת הפנים ארגונית ושיפור מעורבות עובדים.
 • הטמעת דרישות התקן (הכולל מבדקים פנימיים והדרכות).
 • זיהוי אי התאמות / אי התאמות פוטנציאליות לצורך נקיטת פעולות מתקנות / מונעות.

הקמת מערכות לניהול האיכות ע"פ דרישות ת"י ISO 9001, כולל:
 • היכרות עם הארגון, הגדרת המבנה ארגוני, הגדרות תפקיד.
 • כתיבת מדריך איכות ונהלים.
 • הנחייה בכתיבת התיעוד הנדרש .
 • דרישות רכש: מפרטי רכש, דרישות לספקים, רשימת ספקים, הערכת ספקים.
 • עזרה מקצועית בהטמעה של מערכת האיכות בשטח, כולל הדרכות ומבדקים.
 • סיוע בגיבוש סקר הנהלה והצגתו להנהלה.
 • ליווי בזמן המבדק החיצוני של הגוף המסמיך.
 • עזרה בכתיבת פעולות מתקנות למבדק ההסמכה החיצוני.
 • הכנה למבדקים החיצוניים גם לאחר ההסמכה.

 
  ISO 22,000  | ISO  |  Haccp | כתיבת הוראות עבודה  |  מפרטי מוצר  |  מדבקות חוק  בקרת  איכות - סניטציה  בקרת איכות - תברואה