כפפות בעבודה עם מזון – להשתמש או להשתמש, זו השאלה! 

דף הבית >> מאמרים >> כפפות בעבודה עם מזון – להשתמש או להשתמש, זו השאלה!
 
מילי שוקרון מנכ"ל ISOLVE


בשנים האחרונות קיימת סברה כי עבודה עם כפפות במפעלי מזון אינה יעילה במניעת זיהומים במזון, דבר הנתמך על ידי מסקנות משרד הבריאות, בהן גם כן נכתב, כי כפפות יכולות להזיק יותר מאשר להועיל. להלן שתי מסקנות הראשיות שהופקו בנושא:

1. כפפות מזדהמות במגע עם מזון ולכן מזהמות יותר ע"י העברת החיידקים ממוצר למוצר.
2. כפפות עשויות להיקרע, ולכן עלולות להוות מקור לגוף זר במוצר, על ידי הגעת חתיכות גומי מהכפפה למוצר עצמו.

ישנן מספר דרכים למניעת זיהומים:

1. על ידי החלפת הכפפות בתדירות גבוהה (אך ההוצאה על רכישת הכפפות גדלה).
2. וויתור על שימוש בכפפות, והחלטה על שטיפת וחיטוי ידיים בתדירות גבוהה .

כיצד נוכל להבטיח כי שטיפת הידיים יעילה יותר?
  • על ידי בקרה – תיעוד שטיפת הידיים ע"י טופס ובקרה ע"י מבקר/ת האיכות.
  • על ידי בדיקה מיקרובאליות לשטח הפנים של הידיים בעזרת סוובים (המשמשים ללקיחת החיידקים מהידיים).
    הבדיקות מבוצעות ע"י המעבדות למיקרוביולוגיה.
3. על עובד המשתמש בכפפה להיות אחראי ולבדוק לכל אורך תהליך העבודה, האם הכפפה נקרעה ולפיכך להחליפה.
4. כפפות לטקס כאלרגן:
לפני מס' שנים, גילו כי הלטקס, החומר ממנו עשויות הכפפות הינו אלרגן. מתוך כך החליטו בחברות רבות להוציא את
כפפות הלטקס מידי שימוש ולעבור לכפפות העשויות מונילין.
יתרון כפפות אלו על כפפות הלטקס, הוא בצבען הכחול, ולכן גם אם נקרעה כפפה במהלך העבודה וחלק ממנה הגיע למוצר
כגוף זר, ניתן להבחין בה טוב יותר הודות לצבעה הבולט. .יחד עם זאת יש לכפפות הונילין חיסרון של עלות גבוהה יותר לעומת
כפפות הלטקס.

הנחיות ה – FDA לעובדים עם מזון בנושא שימוש בכפפות

מדיניות ה- FDA בעניין מגע ידיים חשופות של עובדי מזון מוגדרת בפרק 3 של ה - FDA Food Code משנת 2009
ואומרת כי במקרה של מזון שאינו מוכן לאכילה, ההנחיה הינה לצמצם מגע ידיים חשופות של העובדים במזון ככל שניתן,
לעומת מזון מוכן לאכילה בו ההנחיה המרכזית הינה כי פרט לפעילויות של שטיפת פירות וירקות, עובדי מזון לא יבואו במגע
ידיים חשופות עם מזון כלל, וכי עליהם להשתמש לצורך עבודתם, באמצעים מתאימים וייעודיים, כדוגמת כפפות חד פעמיות.
שימוש בכפפות חד פעמיות בשילוב שטיפת ידיים יכול להוות חסם יעיל בפני העברת יקרואורגניזמים מידיי העובדים אל המזון,
אך יש לזכור כי הוא אינו חסם בלעדי ולכן השימוש בכפפות לא יהיה יעיל, ללא מתן הדרכה והנחייה מדויקת ואיכותית לגבי אופן
השימוש בכפפות ודרישות בשטיפת ידיים.

* חשוב לשים לב, כי ההנחיות בפרק זה אינן מתייחסות באופן ספציפי להמלצה לשימוש בכפפות חד פעמיות בתהליכי הייצור,
אלא למניעה של מגע ידיים חשופות במוצר המזון, כאשר כפפות חד פעמיות הן האמצעי האפשרי היחיד למטרה זו.

הנחיות לשימוש נכון בכפפות חד פעמיות

1. יש לרחוץ ידיים תמיד לפני עטיית כפפות חד פעמיות.
2. יש להחליף כפפות חד פעמיות בין טיפול במוצרי מזון גולמי לבין טיפול במוצרי מזון מוכנים לאכילה.
3. אין לשטוף או לבצע שימוש חוזר בכפפות חד פעמיות.
4. יש להשליך כפפות חד פעמיות שנקרעו או נפגעו.
5. במקרה של פגעים מוגלתיים (פצעים, חתכים כוויות וכדומה) על גבי כפות הידיים, נדרש לכסותם בכפפות חד פעמיות.
6. במקרה של ציפורניים מלאכותיות/צבועות וקיבועים אורטופדיים שונים – יש לעטות כפפות.

קוד המזון שפורסם בשנת 2009 ע"י ה- FDA מתיר אם כן, מגע ידיים חשופות במזון מוכן לאכילהRTE)) בתנאים מחמירים (המפורטים בסעיף 3-301.11 סעיף קטן D) ומתייחס רק לעובדים שמגישים מזון לאוכלוסיות לא רגישות ורק כאשר התקבל היתר מראש מרשויות החוק.

תנאי הפטור מחמירים מאד וכוללים דרישות כגון:

1. נוהל שטיפת ידיים כתוב הכולל את רשימת המוצרים אשר באים במגע עם ידיים חשופות.
2. תרשימים ומידע כתוב המתארים את מיקום תחנות רחיצת הידיים.
3. עמידת תחנות רחיצת הידיים בקריטריונים הבאים: כיורים מנירוסטה, הימצאות סבון ידיים, חומר חיטוי מתנדף ונייר חד פעמי לניגוב ידיים בעמדת השטיפה.
4. יש להקפיד על רחיצת ידיים לאחר ביקור בשירותים.
5. עובדים מעשנים חייבים לשטוף ולחטא את ידיהם לאחר עישון.
6. מדיניות בריאות עובדים מתועדת, כלומר אישורי מגע עם מזון מרופא המשפחה.
7. ביצוע הדרכות הגיינת ידיים ותיעוד לכך שהעובדים מבינים את ההדרכה שקיבלו בנדון.

אם כן, באילו מקרים אנו חייבים להשתמש בכפפות, ומה מקובל על משרד הבריאות בארץ?

משרד הבריאות הישראלי אינו מחייב שימוש בכפפות חד פעמיות, אך ישנם מקרים חד פעמיים אשר מחייבים שימוש בכפפות
חד פעמיות, כדוגמת מקרה בו ידיו של עובד פצועות או מזוהמות.

במידה והחלטתם שלא להשתמש בכפפות, חשוב כי תקפידו על הגיינה גבוהה מאוד של העובדים, על ידי שטיפת
ידיים במים וסבון וחיטוי הידיים עם חומר חיטוי מתנדף בתדירות גבוהה, אשר תוגדר מראש, לאחר שנבדקה אפקטיביות
נקיון הידיים (ע"י בדיקות מעבדה מיקרוביאליות). בכל מקרה, במידה והחלטתם על שימוש בכפפות, יש לוודא כי הן יוחלפו
בפרקי זמן קבועים.


 
  ISO 22,000  | ISO  |  Haccp | כתיבת הוראות עבודה  |  מפרטי מוצר  |  מדבקות חוק  בקרת  איכות - סניטציה  בקרת איכות - תברואה